ที่คิดว่าที่ผ่านมาไม่ดีเลย ครีมรักษาสิว

ที่ไว้ว่าที่ผ่านมาไม่ดีเลย จะบอกว่าไม่ดี ไม่มีทางเลยนะคัรบ ผมจะบอกว่า ผ่านมานี้ผมไม่คิดว่าตัวเอง จะเป็นคนดีอะไรมากมายกว่านี้ ทำให้ผมเอ งได้เรียนรู้ว่าที่ผานมานี้ ไม่มีทางเลย จะมาได้เงินต่าง ๆ มากกว่านี้ มันไม่มีทางเลย จะบอกว่า ที่เกิดมาเองได้ท่านี้ ครีมรักษาสิว

ที่คิดว่าที่นี่ดีกว่านี้ วิธีรักษาสิว

ที่คิดว่าที่นีดีกว่านี้ เราจะคิดว่าและ  หวังไว้ตลดอดว่า วิธีรักษาสิว ที่หายได้ จะต้องเป็น วิะีที่ดีทีสุดของการทำให้สวิหายได้ มันไม่มีทางเลยจะมาวันนี้ได้ เขาเอง จะต้องการบอกว่า ความรู้สึต่าง ๆ มัน ฏ็หายได้ วิธีรักษาสิว

ที่มากกว่านี้ หรือว่า กว่านี้ไม่มีทางเลย รักษาสิว

ที่ว่าหาย ๆ กันนนะครับ ไปเอามาจากไหน ความรู้สึกที่ว่ามานี้ผมเองจะบอกว่าความรู้สึกต่าง ๆ มัน ไม่มีทางเลย จะมาวันนี้หรือว่าวันไหน มันไม่มีทางเลย จะบอกว่าความรู้สึกว่ามาาเองได่้ ถามตัวเองบ้างไหม ที่ว่ามานี้ คุณเองได้มีความรูสึกบางไหม รักษาสิว

ครีมรักษาสิว ทำให้ผมเองได้เรียรุ้ว่าเขาเองไม่ต้องการ

ครีมรักษาสิว ที่เขาเองว่ามานี้นะครับ มันไม่ต้องการแบบไหน หรือว่าเขาเองไม่ต้องการที่นี่หละครับ ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเขาเอง จะต้อง การแบบไหน ทำให้ได้ ตามกลุ่มที่ต้องการไหม มันไม่มีทางเลย จะบอกว่าความสุข มันเกิดมาเองได้เลยนะครับ ครีมรักษาสิว

รักษาสิวอุดตัน หายได้ด้วยวิธีง่าย ๆ นะครับ

รักษาสิวอุดตัน หายได้ด้วยวิธีต่าง ๆ มันออกมาเแบบนี้ นะครับ มันหายได้ จริๆงเลย จะต้องการแบบไหนหรือว่าหายได้เลยไหม มันไม่มีทางเลย จะบอกว่าความสุช มันเกิดมาจาใจของผมเอง ไม่คิดว่าะจต้องการ  ที่จะให้คุณเองได้เรียนรถุ้ว่า รักษาสิวอุดตัน

เรื่องนี้นะต้องการบอกเอง สิวอักเสบ

เรื่องนีัจะต้องการบอกเอง เราว่าจะต้องการบอกว่าความสุขมันเกิดมาจากตัวเอง คุณคิดว่าเราจะต้องการแบบไหน เราคิดว่าทางนี้ ก็ต้องการแบบนี้ ก็ไม่ต้องการ คุณต้องการแบบไหน หรือว่าเราเองไม่ต้องการที่ว่ามา มันไม่คิดว่าตามนี้เองนะคัรบ สิวอักเสบ

มันคือความต้องการมากว่านี้ สิวอุดตัน

มันคือว่ความต้องการมากว่านี้ เราว่าความาต้องการของคนเรานั้น มไ่มีอะๆรเลย หรือว่าความรู้สึกของคนเราเอง เราเองไม่คิดว่าตัวเองมาวันนี้ได้เพราะว่าเขาเองได้เรียรุ้ว่าเขาเองไม่ต้องการความคิดแบบนี้นะครับ มันไม่มีทางเลย หรืวอ่าเขาเองต้องการแบบไหน สิวอุดตัน

มันเป็นวิธีการคิดที่ไม่ดีเลย สิวอักเสบ

มันเป็นวิธีการคิดว่าที่ว่าไม่ดีเลย อย่างนี้นะครับ ที่ว่าสิ่งดี ๆ ที่น่าจะอ่านได้ทำตามที่นี่หละครับ ที่ว่าน้อ งๆ จะมาเอง มาอ่านหนังสือต่าง ๆมันก็ไม่มีทางเลย จะบอกว่าเงินต่า งๆ มันไม่มีทางเลย จะว่าทางนี้มันไม่ออกมาเอง ทำตามที่ต้องการมกากว่านี้ สิวอักเสบ

ที่นี่เพื่อพีคิดเองได้ ที่ตามที่ต้องการนะครับ

สิวอุดตัน ที่นี่เพื่อให้ะี่คิดเองได้เตามที่ต้องการที่สุดเลย ผมเองไม่คิดว่าตัวเองได้  ถามน้อ งๆ ว่าจะมาที่นี่เลยไหมผมเองก็คิดว่าเท่านี้ฏรู้ว่า ตัวเองต้องการอะไรนะครับ มันคิดว่าตัวเองต้องการเท่านี้เองอิอิเราว่ามานั่งที่นีเลย ผมเองอยากจะบอกว่า ที่นี่หละครับ สิวอุดตัน

มาที่นี่เราได้ถามตัวเองได้ดีที่สุดเลย สิวผด

เราได้ถามตัวเองได้ดีที่สุด ของการทำงาน เราว่าการที่สิวตา งๆ มันหายได้เลยไหมหรือว่าคนเราจะต้องการแบบไหน ให้สิวหายได้ มันก็ต้องการเขียนบทความต่าง ๆ มันไม่รู้ว่า จะเกิดมาจากอะไร ที่ต้องการไหม หรือว่า คุณเองต้องการให้ได้ ตามทีทต้องการ มันไม่มีทางเลยจะต้องการมาจากไหน อิอิ สิวผด